YHN MADENCİLİK İŞ MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş
ABONE AYDINLATMA METNİ

 

1. Veri Sorumlusu 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla YHN MADENCİLİK (YHN veya Şirket olarak anılacaktır.) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda “https://yhnmadencilik.com/” adresli web sitemizden temin edilen “Ad-soyad, e-mail adresi, telefon numarası, IP Adresi,” gibi kişisel verileriniz şirketin meşru menfaatleri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hakkın tesisi ve korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak KVKK m.5/2/“ç”, “e” ve “f” bentlerindeki hukuki sebepler kapsamında, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğin sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, tarafınızla iletişim kurulması, internet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması amaçlarıyla işlenmektedir.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.

Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK m.8 ve 9 uyarınca hukuki yükümlülük, meşru menfaat ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında, Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi işleme amaçlarıyla aynı ve bunlarla sınırlı olarak, Şirket’in birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile paylaşılması, Grup Şirketlerimizle, İş Ortaklarımızla, Tedarikçilerimizle, bağımsız denetim şirketleriyle, Şirketimiz bünyesinde kullanılan yazılım ve teknik destek sağlayıcılarıyla, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere ölçülülük ve gereklilik ilkeleri esas alınarak paylaşılabilmektedir.

 

4. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metninin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Şirket tarafından veya Şirket vasıtasıyla; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla islenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz; web sitemize giriş yapmanız, web sitemize veya bültenimize üye olmanız veya iletişime geçmek amacıyla iletişim formunu doldurmanız suretiyle ve sipariş vermek için bilgilerinizi paylaşmanız halinde toplanmaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle YHN ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Buna ek olarak İlgili Kişiler ile Şirket arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileriniz saklanacaktır.

 

5. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Şirket’e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle/belgelerle (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi/iş yeri adresi, cep telefonu/telefon/faks numarası, e-posta adresi vb.) birlikte başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz. Elektronik posta aracılığıyla yapacağınız başvurularınızı info@yhnmadencilik.com adresine; yazılı başvurularınızı Via Green İş Merkezi Mustafa Kemal Mah. 2079. Cad No: 2A-44 Çankaya/ANKARA adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.